КОНТАКТ

  • Друштво за производство и трговија ФОР ЛЕЈДИ Лазаревски Милован ДООЕЛ експорт-импорт Илинден
  • Адреса: Н. ИЛИНДЕН УЛ. 19 б.б. 
  • Тел: +389 2 322 2495
  • info@forlady.com.mk